Request Quote

Zapytanie ofertowe

Tuesday, 1th August 2017

W związku z realizacją projektu "Wdrożenie efektywnej energetycznie linii produkcyjnej anten telekomunikacyjnych” Wireless Instruments Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych dostawców do składania ofert na dostawę wtryskarki hydraulicznej z serwomotorem. Kod CPV zamówienia: 42994200-2 - Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych.

Wrocław, 01.08.2017

 

 

Wireless Instruments Sp. z o.o.

ul. Polna 1

52-116 Iwiny

NIP: 8961501799

REGON: 021263430

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu "Wdrożenie efektywnej energetycznie linii produkcyjnej anten telekomunikacyjnych” Wireless Instruments Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych dostawców do składania ofert na dostawę wtryskarki hydraulicznej z serwomotorem.

 

Kod CPV zamówienia: 42994200-2 – Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej wtryskarki hydraulicznej z serwomotorem.

Wymagane właściwości i parametry techniczne:

 • siła zwarcia 200-250 ton;
 • prześwit między kolumnami 580 x 580 lub więcej;
 • skok stołu 490 mm lub więcej;
 • średnica ślimaka 55 mm;
 • stosunek L/D 20 – 22;
 • objętość wtrysku 470 – 590 cm3;
 • gramatura wtrysku 510 – 530 g;
 • prędkość wtrysku minimum 120 mm/s;
 • ciśnienie wtrysku 1700 – 1900 bar;
 • zamek kolanowy 5 punktowy;
 • wielostopniowa kontrola ciśnienia prędkości drogi ruchu formy;
 • funkcja szybkiego zamykania formy;
 • niskociśnieniowa ochrona formy;
 • dwa zawory sterujące sprężonym powietrzem;
 • zawór proporcjonalny zamykania i otwierania formy;
 • bocznikowy filtr oleju;
 • automatyczna regulacja wysokości formy z funkcją zapisywania ustawień parametrów form;
 • strefa zrzutu detali z układem monitorującym opartym na fotokomórce;
 • listwa rozdzielająca do układu chłodzenia form 6 stref;
 • układ centralnego smarowania z czujnikiem poziomu oleju;
 • płyta łożyskowo-ślizgowa zbiornika zasypowego;
 • system kontroli temperatury strefy układu zasypowego;
 • kontrola położenia formy, wypychacza, agregatu wtryskowego w oparciu o przetwornik liniowy;
 • wyjście USB.

 

Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące; serwis 24-godzinny w tym serwis telefoniczny. Wymaga się, aby w ramach ceny zamówienia Dostawca wykonał transport, montaż, instalację i uruchomienie maszyny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – doprowadzając ją do pełnej zdolności produkcyjnej.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu

Ofertę będącą odpowiedzią na niniejsze zapytanie ma prawo złożyć każdy podmiot, który może dostarczyć przedmiot zamówienia opisany w punkcie I w terminie wskazanym w punkcie V oraz nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w szczególności poprzez:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 1. Kryteria oceny ofert

Kryterium oceny oferty:

 • Cena (netto): maksymalnie 90 punktów,
 • Termin realizacji : maksymalnie 10 punktów

 

Punktacja za kryterium „cena” zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejscu po przecinku w następujący sposób:

C. min

P bad. C= ----------------------------- x P c max

                             C. bad

Gdzie:

P bad. C – punkty za kryterium „cena” przyznane w badanej ofercie

C. min – najniższa cena spośród badanych ofert

C. bad – cena oferty badanej

P c max – maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać w kryterium „cena’

 

W przypadku dostawców podających cenę w walucie obcej, oferowana kwota zostanie przeliczona według średniego kursu NBP  z dnia oceny ofert.

 

Sposób obliczenia punktów kryterium „termin realizacji”:

10 punktów – gdy wykonawca zaoferuje termin realizacji nie dłuższy niż 90 dni lub równy 90 dni,
5 punktów – gdy wykonawca zaoferuje termin realizacji nie dłuższy niż 140 dni lub równy 140 dni, ale dłuższy niż 90 dni,

0 punktów – gdy wykonawca zaoferuje termin realizacji dłuższy niż 140 dni.

 

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.

 

 

 1. Sposób przygotowania oferty

Oferta musi zawierać:

 • pełną nazwę i adres oferenta (zgodną z dokumentem rejestrowym),
 • wskazanie organu rejestrującego i numeru wpisu,
 • numer NIP – w przypadku podmiotów krajowych,
 • w przypadku podmiotów zagranicznych numer VAT UE – jeśli podmiot go nie posiada, należy podać uzasadnienie,
 • cenę netto, wartość podatku i stawkę VAT, cenę brutto - w przypadku braku wyodrębnienia podatku VAT należy podać uzasadnienie;
 • oświadczenie o braku występowania powiązań, o których mowa w punkcie II, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Oferta, która nie będzie zawierać powyższych elementów, nie będzie oceniania.

 

 1. Termin i sposób dostawy

Wtryskarka ma zostać dostarczona na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego pod adres:

Wireless Instruments Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 27-29

52-116 Iwiny

Czas realizacji zamówienia: do 30 listopada 2017 roku.

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Ofertę można złożyć pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub osobiście.

Wireless Instruments Sp. z o.o.

ul. Polna 1

52-116 Iwiny

Faks: 71 346 50 60

e-mail: m.gorzad@wireless-instruments.com

Termin składnia ofert upływa w dniu 16.08.2017 (decyduje data wpływu do spółki).

 

 1. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień

Szczegółowych informacji udziela Michał Gorząd, tel. 601366 369, e-mail: m.gorzad@wireless-instruments.com

 

 1. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Oferta zostanie wybrana w dniu 17.08.2017 roku. Wynik zostanie opublikowany na stronie internetowej zamawiającego www.wireless-instruments.com

 

 

Załączniki

1. Wzór oświadczenia o braku występowania powiązań. Kliknij, aby pobrać.

2. Zapytanie w formacie PDF. Kliknij, aby pobrać.

 

Monday, 9th April 2018

Wireless Instruments was present on the MikroTik conference (MikroTik User Meeting) in Berlin (Germany) on 5-6 April 2018.

Wednesday, 28th March 2018

Wireless Instruments sp. z o.o. would like to wish calm and familiar holidays and Happy Easter to everyone !